آموزشگاه فنی و حرفه ای زُمــَــر
سازمان فنی و حرفه ای و وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی